Ata Kronvalda balvas nolikums

ATA KRONVALDA BALVA 2022

NOLIKUMS

ATA KRONVALDA BALVU piešķir ik gadu zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā un/vai organizēšanā. Ata Kronvalda balvā ietilpst diploms, medaļa un vienreizējā stipendija, kuras vērtība ir atkarīga no ziedojumu summas, bet nepārsniedz trīs minimālo mēneša algu apmēru.

 1. Balvas tiek piešķirtas par darbību to mācību priekšmetu jomās, kurās Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija rīko olimpiādes / konkursus ar vismaz 75 dalībniekiem valsts mēroga kārtā, vai arī Kultūras ministrija rīko radošās skates olimpiādes / konkursus ar vismaz 50 dalībniekiem valsts mērogā, valsts mēroga skolēnu zinātnisko darbu konkursu, vai arī tiek rīkotas Latvijas mēroga atklātās olimpiādes ar vismaz 250 dalībniekiem.
 2. Galvenie kritēriji Ata Kronvalda balvas piešķiršanai ir:
  • pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs/konkursos, kuros piedalās vismaz 10 valstis;
  • talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi;
  • talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts mēroga pasākumu organizēšana.
 3. Pretendentus ATA KRONVALDA balvai izvirza zinātniskās vai izglītības iestādes, Izglītības pārvaldes vai citas ar izglītību saistītas iestādes, kā arī citas
 4. Ikgadējo konkursu izsludina katru gadu Latvijas ziņnešos, Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā un interneta vietnē atakronvaldafonds.lv.
 5. Izvirzot kandidātu Ata Kronvalda balvas piešķiršanai, līdz 2.jūnijam Ata Kronvalda fondam jāiesniedz šādi dokumenti:
  • rekomendācija vai pamatojums, kas satur pretendenta izglītojošās un/vai zinātniskās darbības raksturojumu;
  • informācija par pretendenta ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un/vai organizēšanā ne mazāk kā pēdējos 3 gados, norādot: konkrētu skolēnu sasniegumus pa gadiem atbilstošajās radošā darba skatēs, olimpiādēs, zinātnisko darbu konkursos; publicēto mācību līdzekļu, metodisko materiālu un citu atbilstošo izstrādņu sarakstu; organizatorisko aktivitāšu sarakstu, norādot dalībnieku skaitu;
  • pretendenta dzīves gājums (Curriculum Vitae), norādot personas kodu, mājas adresi, tālruni, e- pastu).
 6. Ata Kronvalda fonds var pieprasīt iesniedzējam precizēt informāciju un tās savlaicīgas nesaņemšanas gadījumā, atstādināt pretendentu no
 7. Dokumentus iesniedz rakstiski (vienā eksemplārā) un elektroniski Ata Kronvalda
 8. Dokumentus izskata un par balvas piešķiršanu lemj no Ata Kronvalda fonda valdes locekļiem izveidota komisija, kurā ietilpst fonda priekšsēdētājs, un ne vairāk kā pa vienam pārstāvim no šī nolikuma 1. punkta mācību priekšmetu jomām.
 9. Ata Kronvalda fonds līdz 1. jūlijam izvērtē pretendentus un nolemj par Ata Kronvalda balvas piešķiršanu attiecīgā gadā.
 10. Gadā netiek piešķirtas vairāk kā astoņas Ata Kronvalda
 11. Tradicionāli Ata Kronvalda balvu pasniedz augusta pēdējā nedēļā Latvijas Valsts prezidenta klātbūtnē.
 12. Ata Kronvalda balvu vienai un tai pašai personai atkārtoti nepiešķir.

Ata Kronvalda Fonda adrese: Bruņinieku iela 12 – 9
Rīga, LV – 1001
E-pasta adrese: atakronvaldafonds@gmail.com
Papildu informācija: Henriks Danusēvičs, mob. tālr.: 29548484