Ata Kronvalda balva 2013

GAĻINA RAŽEPA

Puškina licēja krievu valodas un literatūras skolotāja

Gaļina Režepa Puškina licejā strādā kopš 1995.gada par krievu valodas un literatūras skolotāju. Mācību stundās skolotāja rada īpaši labvēlīgu mikroklimatu, kas veicina dažādu mācību formu un metožu izmantošanu un attīsta skolēnu interesi par mācību priekšmetu. Skolotāja lielu vērību pievērš zinātniski metodiskajam darbam. Audzēkņi piedalās starptautiskās krievu valodas olimpiādēs un konferencēs, kur iegūtas 1. vietas. Ir vairāku publikāciju autore, Rīgas domes „Zelta pildspalvas” laureāte.  Vairākkārt rīkojusi atklātās stundas pilsētas, rajona pedagogiem, vadījusi seminārus republikas krievu valodas un literatūras skolotājiem. Skolotājai ir raksturīgas tādas īpašības kā inteliģence, erudīcija, daudzpusība un augsta pedagoģiska meistarība

ILVA ZVIRGZDIŅA

Baumaņu Kārļa Viļkenes pamatskolas mājturības un vizuālās mākslas skolotāja

Ilvas Zvirgzdiņas pedagoģiskā darba stāžs – 21 gads. Limbažu novada Mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāju apvienības vadītāja, vada praksi Latvijas Lauksaimniecības universitātes tehniskās fakultātes studentiem. Skolotājas darba galvenās iezīmes – radoša pieeja darbam, laba humora izjūta, iniciatīva, vēlme strādāt ar bērniem, nerēķinoties ar savu brīvo laiku. Skolotāja Ilva Zvirgzdiņa brīvprātīgi strādā ar talantīgajiem skolēniem individuāli pēc mācību stundām. Skolēniem  ir labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, augsti sasniegumi valsts vides projektu olimpiādēs. Augstākais sasniegums ir 3.vieta Starptautiskajā 17. Vides projektu olimpiādē Turcijā.

OLGA ĶĒNIŅA

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas dabaszinību un fizikas  skolotāja

Olga Ķēniņa skolā strādā kopš 1991. gada. Šajā laikā viņa ir apliecinājusi sevi kā izcilu skolotāju, kas devusi ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniskās pētniecības darbu vadīšanā. Olga Ķēniņa ir radoša skolotāja, kas savās stundās, izmanto modernu pieeju, neaizmirstot arī  tradicionālas, laika gaitā pārbaudītas darba metodes, māca skolēniem būt uzņēmīgiem un zinātkāriem, rosina darboties kā pētniekiem. Skolotāja veicina skolēnus piedalīties konkursos, sagatavo apdāvinātos skolēnus fizikas olimpiādēm. Pēdējo triju gadu laikā O. Ķēniņas skolēni ir veiksmīgi startējuši ne tikai valsts mēroga olimpiādēs, bet guvuši arī starptautisku atzinību – 27 godalgotas vietas novada olimpiādēs; 5 godalgotas vietas republikas olimpiādēs; 5 godalgotas vietas atklātajās olimpiādēs.

ZAIGA TENISONE

Rīgas Valsts 1. Ģimnāzijas ģeogrāfijas un debašu pulciņa skolotāja

Zaiga Tenisone ģimnāzijā strādā no 1986. gada. Kopš 1997. gada skolotāja Zaiga Tenisone strādā arī Starptautiskā bakalaurā programmā. Pedagoģiskā darbība apliecina, ka viņa ir augsta līmeņa speciāliste. To apstiprina ne tikai sasniegtie rezultāti, bet arī pedagogu, skolēnu, skolēnu vecāku atzinīgais vērtējums. No 2008. gada līdz 2013. gadam skolotājas Z. Tenisones 11 audzēkņi ir guvuši augstus sasniegumus valsts ģeogrāfijas olimpiādēs, un 7 skolēni ir izcīnījuši tiesības piedalīties starptautiskajās ģeogrāfijas olimpiādēs, no kuriem 5 skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas.

LAIMDOTA PELŠE

Salacgrīvas vidusskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Laimdota Pelše ar augstu atbildības sajūtu veic ķīmijas un bioloģijas skolotājas darba pienākumus kopš 1977. gada. Daudzpusīgi organizējot mācību darbu, veicot vispusīgu darbu ar talantīgajiem skolēniem, vadot dabaszinātņu interešu izglītības pulciņu un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu. Skolotājas audzēkņi regulāri ieguvuši godalgotas vietas zinātnisko darbu konkursos, agrāko rajonu, novadu un Latvijas valsts mēroga ķīmijas un bioloģijas olimpiādēs, trīs reizes iegūtas bronzas medaļas starptautiskajās pasaules bioloģijas olimpiādēs.