Nolikums

ALDARA STIPENDIJA 2013

ALDARA STIPENDIJU  piešķir ik gadu zinātniekiem, speciālistiem un pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu un studentu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un/vai organizēšanā. Aldara stipendijā  ietilpst diploms un vienreizējā stipendija. Stipendijas apmēru un skaitu nosaka Aldara stipendijas padome.
1. Balvas tiek piešķirtas par darbību to mācību priekšmetu jomās, kurās saistītas ar pārtikas (dzērienu) ražošanas profesionālo izglītību.
2. Galvenie kritēriji ALDARA STIPENDIJAS piešķiršanai ir:

 • pretendenta audzēkņu  iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga olimpiādēs, skates,  zinātnisko  darbu konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs/konkursos;
 • izstrādātie un publicētie mācību līdzekļi;
 • izglītošanai paredzētu pasākumu organizēšana;
 • skolēnu aktīva iesaistīšana darba vidē;
 • radoša pieeja apmācības procesā;
 • apmācību metožu dažādošana

3. Pretendentus ALDARA STIPENDIJAI  izvirza zinātniskās vai izglītības iestādes, citas ar izglītību saistītas iestādes, kā arī citas personas. Skolas, kas piedalās:

 • Rīgas Uzņēmējdarbības koledža;
 • Olaines Tehnoloģijas un mehānikas koledža;
 • Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola;
 • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte.

4. Konkursu izsludina katru gadu Latvijas masu medijos, Izglītības un zinātnes, Veselības un Zemkopības ministriju mājas lapās, interneta vietnē www.atakronvaldafonds.lv, izsūta informāciju pārtikas nozarēs profesionālam mācību iestādēm.
5. Izvirzot kandidātu  ALDARA STIPENDIJAS piešķiršanai, līdz 2013. gada 1. maijam Ata Kronvalda fondam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • rekomendācija vai pamatojums, kas satur pretendenta izglītojošās un/vai zinātniskās darbības raksturojumu;
 • informācija par pretendenta ieguldījumu audzēkņu izglītošanā, kā arī  zinātniskās       pētniecības darba vadīšanā un/vai organizēšanā ne mazāk kā pēdējos 3 gados, norādot: konkrētu skolēnu sasniegumus pa gadiem atbilstošajās  darba skatēs,   olimpiādēs, zinātnisko darbu konkursos; publicēto mācību līdzekļu, metodisko materiālu un citu atbilstošo izstrādņu sarakstu; pretendenta dzīves gājums (Curriculum Vitae, norādot personas kodu, mājas adresi, tālruni, e-pastu).

6. Ata Kronvalda fonds var pieprasīt iesniedzējam precizēt informāciju un tās savlaicīgas nesaņemšanas gadījumā, atstādināt pretendentu no konkursa.
7. Dokumentus iesniedz rakstiski sūtot uz Ata Kronvalda fonda biroju (vienā eksemplārā) vai elektroniski Ata Kronvalda fondam atakronvaldafonds@gmail.com
8. Dokumentus izskata un par balvas piešķiršanu lemj  Ata Kronvalda fonda izveidota Aldara Stipendijas Padome:

 • Ata Kronvalda fonda valdes  priekšsēdētājs Henriks  Danusēvičs;
 • Ata Kronvalda Fonda laureāts;
 • A/S “Aldaris” pārstavis.

9. Ata Kronvalda fonda Padome līdz 15. maijam izvērtē pretendentus un nolemj par Aldara stipendijas piešķiršanu.
10. Aldara stipendiju pasniedz divu mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par stipendijas ieguvēju.
11. Aldara stipendiju vienai un tai pašai personai atkārtoti nepiešķir.
Aldara stipendija nolikums 2013 PDF

Ata Kronvalda Fonda adrese:
Bruņinieku iela 12 – 9
Rīga, LV – 1001

E-pasta adrese: atakronvaldafonds@gmail.com

Papildu informācija:
Ilze Bulgača, Ata Kronvalda fonda projektu vadītāja
Tālr./fakss: 67297364
Mob. tālr.: 26162115