Tiek izsludināta pieteikšanās Ata Kronvalda balvai 2021!

Zināšanas piesātina mūsu dzīvi. Ir labi, ja ir kāds, kas prasmīgi un ar lielu atdevi dalās ar savām zināšanām. Tie ir skolotāji, kas dienu no dienas skolēniem palīdz likt kopā zināšanu puzles un pilnveidoties. Viņi ir pelnījuši, lai ieguldītais darbs tiktu novērtēts.

Šogad kandidātus Ata Kronvalda balvai iespējams izvirzīt līdz 2021. gada 2.jūlijam

Ata Kronvalda balva tiek pasniegta jau kopš 1989.gada, un līdz 2021.gadam pavisam godalgas saņēmuši 165 izcili izglītības darbinieki. Balvu ik gadu piešķir zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā un/vai organizēšanā. Arī šis gads nebūs izņēmums.

Galvenie kritēriji Ata Kronvalda balvas piešķiršanai ir:

  • pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs/konkursos, kuros piedalās vismaz 10 valstis;
  • talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi;
  • talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai rajona mēroga pasākumu organizēšana.

Pūces ir aizlidojušas. Ata Kronvalda balvu pasniegšanas ceremonija 2020.

Neīsi pirms jaunā mācību gada iesākuma, atceramies un apbalvojam tos pedagogus un skolu kolektīvus, kuri ir Latvijas un starptautiskā mērogā ir sasnieguši izcilus un novērtējamus rezultātus.

Šodien tradicionāli Latvijas valsts prezidents Egils Levits un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs pasniedza kopš 1989.gada iedibināto Ata Kronvalda balvu  pedagogiem un Diplomus skolu reitingu uzvarētājiem.

Ata Kronvalda balvu par ievērojamu un ilggadīgu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā šogad saņēma un iepriekšējiem 154 laureātiem pievienojās vēl 5 izcili skolotāji:

1)      Inita Kriškāne, Cēsu Valsts ģimnāzijas bioloģijas un dabaszinātņi skolotāja,

2)      Inese Ločmele, Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ķīmijas un bioloģijas skolotāja,

3)      Karmena Liepiņa, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja,

4)      Valentīna Prokofjeva, Daugavpils Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotāja,

5)      Mārtiņš Danusēvičs, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektors.

 

“Lielās Pūces” skolu reitingu veido, balstoties uz skolēnu rezultātiem valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu zinātniskās biedrības konferencēs un citās valsts mēroga zinību sacensībās. 2019./2020.gada reitingu laureāti:

1)      lielo skolu grupā: Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Rīgas 10.vidusskola, Rīgas 40. vidusskola, Rīgas Franču licejs, Daugavpils tehnoloģiju vidusskola – licejs.

2)      mazo skolu grupā: RTU Inženierzinātņu vidusskola, kurai seko Rudzātu vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Mežciema pamatskola, Špoģu vidusskola.

3)      valsts ģimnāziju grupā: Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, Rīgas Valsts 2.ģimnāzija, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija.

Zvaigžņu reitingā ņem vērā skolēnu sasniegumus starptautiskajās olimpiādēs gada griezumā. Uzvarētāji: Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, RTU Inženierzinātņu vidusskola, Cēsu Valsts ģimnāzija, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Gulbenes novada Valsts ģimnāzija.

Ar svinīgu uzrunu skolu kolektīvus sveica Latvijas Valsts Prezidents Egīls Levits, sakot:

“Esmu pārliecināts, ka tiltu no mūsu šodienas uz tālo laiku, kurā dzīvoja Kronvalds, met tieši skolotāju vienotā izpratne par skolas kā gaismas pils misiju, pat ja mēs ne vienmēr lietojam tik skaistus un cēlus vārdus, kā toreiz bija modē lietot jaunlatviešiem un Kronvaldam. Paldies jums un visiem skolotājiem, kuri uzņēmušies vairāk, nekā no jums prasa pienākums un nekā to nosaka darba uzdevums! Paldies skolotājiem, kuri iedziļinās bērnu un jauniešu personībās, lai palīdzētu atraisīt viņos maksimālās spējas un pilnveidot viņu nākotnes potenciālu! Viņu nākotnes potenciāls ir arī visas Latvijas nākotnes potenciāls.”

Savukārt Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs savā uzrunā Skolu kolektīviem novēlēja:

“Skolai un skolotājiem jābūt drosmīgiem, jāattīsta skolēnu tieksmi pēc zināšanām un prasmi analizēt un izprast notiekošo. Jāprot atšķirt patērētāju domāšana, reklāma un ideoloģiskā ietekmēšana, jāizprot procesi un kopsakarības. Tā, attīroties no pelavām un saslaukām, no patiesuma graudiem jāizcep maizīte, kas dos gandarījumu sirdij un dvēselei.”

No sirds sakām paldies visiem skolu kolektīviem par nesavtīgu un nozīmīgu darbu, kuru iegulda skolēnu attīstībā un izaugsmē, skolēniem par viņu pašaizliedzīgu zināšanu apguvi un drosmi, kā arī vecākiem un skolu kolektīviem, kas ir palīgs un milzīgs zināšanu balsts.

Svinīgo ceremoniju vadīja Aivis Ceriņš, muzikanti: Paula Saija, Matīss Žilinskis

Liene Bodniece, AKF direktore; Mob.: +371 28364125

Henriks Danusēvičs, AKF prezidents; Mob.: + 371 29548484

www.atakronvaldafonds.lv ;   www.skolureitings.lv E-pasts: atakronvaldafonds@gmail.com


 

 

Latvijas izcilākie pedagogi saņems Ata Kronvalda balvu

Kā katru gadu, arī šogad Ata Kronvalda fonds apbalvos konkursa Ata Kronvalda Balva laureātus. Prēmiju tradicionāli ar Latvijas valsts prezidenta klātbūtni piešķir kopš 1989. gada pedagogiem par ievērojamu un ilggadīgu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā. Līdz 2020. gadam to ir saņēmuši 159 izcili izglītības pedagogi, savukārt šogad balvu saņems vēl 5 izcili skolotāji. Balvu pasniegšanas ceremonija notiks š.g. 24.augustā plkst. 15:00 Rīgas pilī.

Šogad balvu saņems pieci skolotāji:

Inita Kriškāne,

bioloģijas un dabaszinātņi skolotāja, Cēsu Valsts ģimnāzija

Viņa dod iespēju ikvienam, kurš vēlas, piedalīties novada bioloģijas olimpiādē. Tā ir iespēja atrast talantus, turpināt darbu ar viņiem, gatavojot valsts olimpiādēm, mērķtiecīgi virzot bioloģijas zinātnes pasaulē.

 

Inese Ločmele,

ķīmijas un bioloģijas skolotāja, Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Inese Ločmele māca ķīmiju, mācījusi bioloģiju, ir klases audzinātāja, vada skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus ka arī vada interešu izglītības programmu “ Vides izglītība”. Viņa ir entuziasma pilna un regulāri organizē konkursus arī sākumskolēniem.

 

Karmena Liepiņa,

matemātikas skolotāja, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Karmena Liepiņa izceļas ar mērķtiecīgu un regulāru darbu visās klasēs, kurās viņa strādā. Neizsīkstoša enerģija, milzīgas darba spējas, precizitāte, izdomas bagāta jaunrade un atsaucība – tā varam raksturot Karmenu Liepiņu.

 

Valentīna Prokofjeva,

krievu valodas skolotāja, Daugavpils Valsts ģimnāzija

Skolotaja ir izveidojusi perfekti strukturētus mācību materiālus par katru tēmu, kas ļauj mācīties individuāli, meklējot informāciju gan mācību grāmatās, gan interneta resursos.

 

Mārtiņš Danusēvičs,

ekonomika, Latvijas Universitāte

Mārtiņš Danusēvičs ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektors. Viņš ļoti aktīvi nodarbojas ne tikai ar talantīgo skolēnu  izglītošanai paredzētu valsts mēroga pasākumu organizēšanu, bet arī ir veicinājis Latvijas vārda atpazīstamību starptautiskā mērogā kā valsti ar izcili ekonomikas jomā sagatavotiem skolēniem.

 

Ata Kronvalda fonds atzinīgi novērtē šo skolu un skolotāju ieguldīto darbu skolēnu talanta attīstīšanā, kā arī vērš uzmanību arī tam, ka būtiska nozīme arī ir talantīgo skolēnu sākumskolām un pamatskolām, un viņu vecākiem.

 

Papildu informācijai:

Liene Bodniece

Mob.: +371 28364125

Bruņinieku iela 12 – 9, Rīga, LV-1001

T./F.: 67297364

E-pasts: atakronvaldafonds@gmail.com

www.atakronvaldafonds.lv

 

 

NOTEIKTAS LABĀKĀS SKOLAS, KAS GUVUŠAS STARPTAUTISKUS REZULTĀTUS!

Katru gadu ļoti talantīgi un zinoši skolēni ir pārstāvējuši Latviju ārpus Valsts robežām starptautiskajās olimpiādēs. Tas ir ne tikai skolēnu panākums un sasniegtās zināšanas, bet arī skolotāju nesautīgais un mērķtiecīgais darbs, arī skolas un vecāki ir ļoti nozīmīgs atbalsta punkts. Lai izceltu šo skolu kolektīvu nozīmīgo darbu, Ata Kronvalda fonds ir izveidojis Zvaigžņu reitingu, kurā tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi dažāda veida starptautiskajās olimpiādēs gada griezumā (šogad laika periodā no 01.06.2019 līdz 01.06.2020).

Zvaigžņu reitinga mērķis ir palielināt pedagogu un izglītības darbinieku ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuriem ir tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas.

2020. gada Zvaigžņu reitinga augšgalā ar spēcīgu pārsvaru nemainīgi ir Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, kas pierāda skolas neizsīkstošu mērķtiecību un profesionalitāti. Ļoti uzslavējams ir RTU Inženierzinātņu vidusskolas ieguldītais darbs, jo tas skolai ir palīdzejis saglabāt 2. vietu reitingā. Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogi un skolnieki gadu gaidā apliecina savu zināšanu nozīmīgumu un prasmi profesionāli nest šīs zināšanas tālāk, skola savu līderību pierāda un Zvaigžņu reitinga pieciniekā atrodoties katru gadu, šogad ieņemot 3. vietu. Blakus Cēsu Valsts ģimnāzijai atrodas Ziemeļvalstu ģimnāzija, kas katru gadu savu profesionālo darbu pierāda ar augstiem rezultātiem un tā katru gadu atrodas Zvaigžņu reitingā, apsveicam ar sasniegumiem un iekļūšanu reitinga 4. vietā. Šogad lielu panākumu kāpumu ir guvusi Gulbenes novada Valsts ģimnāzija, kuras gūtie panākumi starptautiskajās olimpiādēs ir augsti novērtējami un šogad iekļuvusi ne tikai reitingā, bet sasniegusi arī 5.vietu.

Pilns skolu reitings skatāms: www.skolureitings.lv.

Ata Kronvalda fonds atzinīgi novērtē šo skolu un skolotāju ieguldīto darbu skolēnu talanta attīstīšanā, kā arī vērš uzmanību arī tam, ka būtiska nozīme arī ir talantīgo skolēnu sākumskolām un/vai pamatskolām un viņu vecākiem.

Papildu informācijai vēlams rakstīt e-pastu uz atakronvaldafonds@gmail.com .

 

Liene Bodniece, Ata Kronvalda fonda izpilddirektore

Mob.: +371 28364125

Bruņinieku iela 12 – 9, Rīga, LV-1001

T./F.: 67297364

E-pasts: atakronvaldafonds@gmail.com

www.atakronvaldafonds.lv

www.skolureitings.lv

 

Noteiktas Latvijas labākās skolas 2019./2020. mācību gadā

Ata Kronvalda fonds ir noteicis jauno, 2019./2020.mācību gada skolu reitingu “Lielā Pūce”. Skolu reitingu veido, balstoties uz skolēnu rezultātiem valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu zinātniskās biedrības konferencēs un citās valsts mēroga zinību sacensībās. „Lielās Pūces” mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par skolu pieredzi un/vai iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā.

Šogad reitingā ir iekļautas 30 Valsts ģimnāzijas, 66 “lielās” skolas un 91 “mazās” skolas.

Šogad lielo skolu grupā reitinga augšgalā ir: Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Rīgas 10.vidusskola, Rīgas 40. vidusskola, Rīgas Franču licejs, Daugavpils tehnoloģiju vidusskola – licejs. Rīgas klasiskā ģimnāzija katru gadu parāda labus rezultātus, ierindojoties topa augšgalā un esot starp labākajām skolām Latvijā, arī šogad pierādotsavu izcilību un ierindojoties pirmajā vietā. Rīgas 10.vidusskola sevi ļoti veiksmīgi pierādīja jau pagājušā gadā, kad  21. vietas 2018. gadā, tā pakāpās uz 5 vietu (2019. gadā). Šī skola ir pierādījusi savu mērķtiecību un šogad ierindojās 2.vietā, apsteidzot tādus ilggadējus reitinga laureātus kā Rīgas Franču licejs un Daugavpils tehnoloģiju vidusskola – licejs. Uzteicams ir arī Rīgas 40.vidusskolas darbs, šogad šī skola ierindojās reitinga 3. vietā.

Mazo skolu grupā reitinga augšgalā nemainīgi pirmā ir RTU Inženierzinātņu vidusskola, kurai seko Rudzātu vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Mežciema pamatskola, Špoģu vidusskola. RTU Inženierzinātņu vidusskolas sniegumu veicina augsti kvalificētiem mācību spēki,  lieliska mācību tehniskā bāze, kā arī motivēti un mērķtiecīgi skolēni. Arī Rudzātu vidusskola šogad nemainīgi ierindojās otrā vietā, pierādos prasmes strādāt profesionāli u un mērķtiecīgi. Pēc gada pārtraukuma reitinga pieciniekā šogad atgriežas Daugavpils Saskaņas pamatskola, savukārt Mežciema pamatskola no 23.vietas pagājušā gadā pakāpusies uz 4.vietu. Šogad īpaši uzteicams ir Špoģu vidusskolas darbs, jo tas ir palīdzējis skolai iekļūt reitingā un uzreiz ierindoties 5.vietā.

Valsts ģimnāziju skolu grupā ir iekļautas 27 no 28 skolā. Reitinga augšgalā ir iekļuvušas Rīgas valsts 1.ģimnāzija, Āgenskalna valsts ģimnāzija, Ventspils Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas valsts 2. ģimnāzija, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija. Šo skolu mērķtiecīgais un profesionālais darbs ir atspoguļojies jau citu gadu reitingos ar stabilu atrašanos lielo skolu top grupā.a augšgalā nemainīgi pirmā ir RTU Inženierzinātņu vidusskola, kurai seko Rudzātu vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Mežciema pamatskola, Špoģu vidusskola. RTU Inženierzinātņu vidusskolas sniegumu veicina augsti kvalificētiem mācību spēki,  lieliska mācību tehniskā bāze, kā arī motivēti un mērķtiecīgi skolēni. Arī Rudzātu vidusskola šogad nemainīgi ierindojās otrā vietā, pierādos prasmes strādāt profesionāli u un mērķtiecīgi. Pēc gada pārtraukuma reitinga pieciniekā šogad atgriežas Daugavpils Saskaņas pamatskola, savukārt Mežciema pamatskola no 23.vietas pagājušā gadā pakāpusies uz 4.vietu. Šogad īpaši uzteicams ir Špoģu vidusskolas darbs, jo tas ir palīdzējis skolai iekļūt reitingā un uzreiz ierindoties 5.vietā.

„Lielā Pūces” pasniegšana plānota šī gada augustā vienlaikus ar labāko skolotāju godināšanu, kas ieguldījuši visnozīmīgāko darbu talantīgo skolēnu attīstībā. Ata Kronvalda balvas ceram tradicionāli pasniegs Valsts prezidents, Ata Kronvalda fonda padomes priekšsēdētāja Iveta Ķestere un fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

Sīkāku informāciju par Latvijas skolu reitingu 2019/2020. mācību gadā skatiet http://www.skolureitings.lv/

Papildu informācijai:

Henriks Danusēvičs

Mob.: +371 29548484

Liene Bodniece

Mob.: +371 28364125

E-pasts: atakronvaldafonds@gmail.com

 

 

Par AKF balvu

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un izmaiņām skolu darbā, pagarinām pieteikumu iesniegšanas termiņu AKF balvai līdz 2020.gada 15.jūnijam.