Pasniegtas Ata Kronvalda balvas 2018

Pirms uzsākas jaunais mācību gads, ir vērts atskatīties uz iepriekšējā mācību gadā gūtajiem panākumiem izglītībā. Šī gada 29. augustā Valsts prezidenta pilī tika pasniegtas Ata Kronvalda prēmijas skolotājiem, ceļojošās balvas un diplomus „Lielā Pūce” un „Zvaigžņu reitings” uzvarētāju skolām. Kā ierasts, Ata Kronvalda fonda apbalvojumus pasniedza Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

 

 

ATA KRONVALDA

Prēmiju tradicionāli piešķir kopš 1989.gada par ievērojamu un ilggadīgu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā. Līdz 2017. gadam ieskaitot to ir saņēmuši 150 izcili pedagogi.

Šogad prēmijai tika izvirzīti 13 kandidāti. Apbalvojumus saņēma:

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Elita Rozīte;

Rūjienas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāja Diāna Kaužēna;

Daugavpils 13.vidusskolas fizikas skolotājs Jurijs Kostjuķevičs;

Daugavpils Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Olga Osipova;

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas vēstures skolotājs Jānis Arājs

Savukārt Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Štokmane saņems Ata Kronvalda Goda rakstu.

 

SKOLU REITINGS “LIELĀ PŪCE”

Šogad reitingā ir iekļautas 138 “mazās” skolas un 89 “lielās” skolas.

Salīdzinoši ar pagājušo gadu, šogad reitingos pirmās vietas paliek nemainīgas: Lielo skolu grupā tā ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai, savukārt mazo skolu grupā -RTU Inženierzinātņu vidusskolai*

Lielo skolu grupā otro vietu iegūst Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, kurai seko Rīgas Valsts 2.ģimnāzija, Āgenskalna Valsts ģimnāzija un Daugavpils Valsts ģimnāzija.

Mazo skolu grupā otro vietu ieņem Tukuma novada Zemgales vidusskola, kurai seko PIKC NMV Rīgas Doma kora skola**, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Babītes vidusskola.


SKOLU REITINGS “ZVAIGŽŅU REITINGS”

2018. gada Zvaigžņu reitinga augšgalā, ar spēcīgu pārsvaru, nemainīgi ir Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, tai seko un reitingā debitē Jelgavas Spīdolas ģimnāzija.Līdzīgi kā Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, arī Cēsu Valsts ģimnāzija pierāda zināšanu stabilitāti, jo abas skolas reitingā ir iekļuvušas visus trīs gadus. Šogad reitingā debitē arī Puškina licejs, Ventspils Valsts 1. ģimnāzija, Jēkabpils 3. vidusskola, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, RTU Inženierzinātņu vidusskola.

Ar detalizētu reitingu sarakstu varat iepazīties http://www.skolureitings.lv/

 

*Rīgas tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskola

**Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālo Mākslu vidusskolas” Rīgas Doma kora skola

 

Papildu informācijai:

Liene Liepiņa

Ata Kronvalda fonda izpilddirektore

Mob.: +371 28364125

 

Tiek izsludināta pieteikšanās Ata Kronvalda balvai 2018!

Zināšanas piesātina mūsu dzīvi. Ir labi, ja ir kāds, kas prasmīgi un ar lielu atdevi dalās ar savām zināšanām. Tie ir skolotāji, kas dienu no dienas skolēniem palīdz likt kopā zināšanu puzles un pilnveidoties. Viņi ir pelnījuši, lai ieguldītais darbs tiktu novērtēts.

Šogad kandidātus Ata Kronvalda balvai iespējams izvirzīt līdz 2018. gada 18. maijam.

Ata Kronvalda balva tiek pasniegta jau kopš 1989.gada, un līdz 2018.gadam pavisam godalgas saņēmuši 150 izcili izglītības darbinieki. Balvu ik gadu piešķir zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā un/vai organizēšanā. Arī šis gads nebūs izņēmums.

Galvenie kritēriji Ata Kronvalda balvas piešķiršanai ir:

  • pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs/konkursos, kuros piedalās vismaz 10 valstis;
  • talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi;
  • talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai rajona mēroga pasākumu organizēšana.

Pārējos kritērijus balvas saņemšanai skatieties nolikumā.

 

Ata Kronvalda balva 2017 pasniegšanas ceremonija

28.augustā Prezidenta pilī notika Ata Kronvalda balvas, ceļojošās balvas „Lielā Pūce” un Zvaigžņu reitinga apbalvošanas ceremonija. Šogad Ata Kronvalda prēmiju saņēma septiņi pedagogi, bet goda rakstu saņēma divi pedagogi. Ceremonijā tika pasniegti diplomi skolu reitinga “Lielā Pūce” pirmajām 5 “Lielajām skolām” un 5 “Mazajām skolām”. Pirmās 2 skolas katrā skolu grupā saņēma ceļojošās balvas – pūces. Sešas labākās skolas no Zvaigžņu reitinga arī tika apbalvotas ar diplomiem. Balvas un diplomus pasniedza Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs un Ata Kronvalda fonda padomes priekšsēdētājs. Abalvošanas ceremoijā ar muzikālo priekšnesumu priecēja grupa “Mediante”

No kreisās:Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ekonomikas, sociālo zinību, filozofijas skolotājs- Dzintars Dvinskis, Popes pamatskolas vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja- Ingrīda Andersone, Rudzātu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja – Jolanta Ļubka-Tarasova, Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja ķīmijas skolotāja- Irina Halatina, Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Siguldas valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja – Vaira Siliņa, Draudzīgā aicinājuma Cēsu novada ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja – Dace Eglīte, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas vēstures skolotāja – Sandra Taranda un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

Ata Kronvalda balvas laureāti:

Irina Halatina

Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja ķīmijas skolotāja

Skolotāja, strādājot pedagoģijā 21 gadu, mīl un dziļi pārzina savu priekšmetu, māca aizrautīgi, radoši, izmanto mūsdienu metodes un tehnoloģijas, attīsta skolēnu radošās un pētnieciskās prasmes. Skolotāja prot motivēt skolēnus izvēlēties profesijas, kuras ir saistītas ar ķīmiju un dabaszinātnēm. Viņa ir entuziaste, kas ne tikai īsteno mācību programmu, bet rosina savus skolēnus mācīties, augt, nodarboties ar pētījumiem un veikt atklājumus, ne tikai stundu laikā un laboratorijā, bet arī zinātniski pētnieciskos darbos.

Dace Eglīte

Draudzīgā aicinājuma Cēsu novada ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dace Eglīte strādā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā no 1998. gada, no 2002. gada Dace Eglīte ir ģimnāzijas direktore.  Skolas ikdienā tiek iestrādāta ideja par izcilību kā skolēnu patstāvīgās dzīves normu. Skolotāja regulāri vada skolēnu zinātniskos darbus, kas guvuši panākumus valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, darbu tematika ir saistīta ar ģimnāzijas aktuālo problēmu un vēstures apzināšanu un saglabāšanu.

Dzintars Dvinskis

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ekonomikas, sociālo zinību, filozofijas skolotājs

Ar Dzintara Dvinska palīdzību, Rīgas Klasiskā ģimnāzija ir kļuvusi par vienu no skolām Rīgas pilsētā, kuras skolēni regulāri un veiksmīgi piedalās olimpiādes un zinātniski pētnieciskas konferences ekonomikā gan pilsētas, gan valsts līmeni, ka arī citas ekonomiskajos pasākumos. Skolotājs profesionāli un radoši veic metodisko darbu ģimnāzijā, viņam ir pieredze izglītības tehnoloģiju un inovāciju ieviešanā mācību procesā. Viņš veiksmīgi un kvalitatīvi piedalās projektu organizēšanā un īstenošanā.

Sandra Taranda

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vēstures skolotāja

Skolotājai piemīt augstā profesionalitāte, viņa ir sava darba fanātiķe, piedalīšanās projektos, skatēs, konkursos-tā ir skolotājas ikdiena, kurā viņa spēj iesaistīt skolēnus, motivēt un aizraut uz piedalīšanos tajos, gūstot panākumus un uzvaras. Pēdējo trīs gadu laikā paveiktajā ir redzams, ka skolotāja piedalās dažādos projektos, viņas gatavotie skolēni ir guvuši augstus panākumus pilsētas un valsts mēroga olimpiādēs un konkursos, kā arī Zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.

Ingrīda Andersone

Popes pamatskolas vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Skolotājas neatlaidīgā darba, radošo ideju un pedagoģiskā talanta rezultātā viņas audzēkņi sasnieguši izcilus rezultātus valsts mācību olimpiādēs un republikāniskos un starptautiskos konkursos. Skolotāja regulāri piedalās konferencēs, kurās dalās pieredzē par radošo darbu iespējām pedagoģiskajā darbā.

 

Jolanta Ļubka-Tarasova

Rudzātu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Skolotāja mācību stundās māca skolēnus būt uzņēmīgiem, radošiem, rosina darboties kā pētniekiem, izmantot informācijas tehnoloģiju priekšrocības. Skolotājas sasniegumi darba ar talantīgajiem skolēniem ir augsti ne tikai pilsētas, bet arī valsts mēroga olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Skolotājas iedvesmoti, skolēni nereti izvēlās apgūt ķīmiķu un mediķu profesijas.

Vaira Siliņa

Siguldas valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja

Skolotāja gatavo skolēnus valsts bioloģijas olimpiādēm, vada skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus un gatavo skolēnus centralizētajiem eksāmeniem bioloģijā, kuros uzrāda izcilus rezultātus. Skolotāja ieinteresē skolēnus bioloģijas mācību priekšmetā un profesijās, kas ar to saistītas, viņas audzēkņi ar ļoti labiem panākumiem ir piedalījušies starptautiskajās olimpiādēs.

 

NOTEIKTS JAUNAIS SKOLU REITINGS. CEĻOJOŠĀ BALVA „LIELĀ PŪCE”

Featured

Ata Kronvalda fonds (AKF) katru gadu nosaka labākos skolu kolektīvus pēc to skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu Valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos. Skolas vērtē “lielo” (vidusskolēnu skaits ir vismaz 100) un “mazo” skolu grupās. „Lielās Pūces” mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par mācību iestāžu pieredzi un/vai iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā. Turpināt lasīt

Ata Kronvalda balva 2016

29.augustā Melngalvju namā notika Ata Kronvalda balvas, ceļojošās balvas „Lielā Pūce” un šogad izveidotā Zvaigžņu reitinga apbalvošanas ceremonija. Šogad Ata Kronvalda prēmiju saņēma divi pedagogi. Ceremonijā tika pasniegti diplomi skolu reitinga “Lielā Pūce” pirmajām 5 “Lielajām skolām” un 5 “Mazajām skolām”. Pirmās 2 skolas katrā skolu grupā saņēma ceļojošās balvas – pūces. 4 labākās skolas no Zvaigžņu reitinga arī tika apbalvotas ar diplomiem. Balvas un diplomus pasniedza Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs un Ata Kronvalda fonda padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Kaščejevs. Abalvošanas ceremoijā ar muzikālo priekšnesumu priecēja Beate Sprindžuka un Arnita Tāraude. Turpināt lasīt

Startē ZVAIGŽŅU REITINGS

Katru gadu Ata Kronvalda fonds veido skolu reitingu darbā ar talantīgajiem skolēniem “Lielā Pūce”, kurā labākos skolu kolektīvus nosaka pēc to skolēnu sasniegumiem attiecīgā mācību gada mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos. Vienlaikus virkne talantīgu skolēnu ir pārstāvējuši Latviju arī ārpus valsts robežām starptautiskajās olimpiādēs. Lai izceltu šos skolēnus sagatavojušās skolas un pedagogus, Ata Kronvalda fonds izveidojis Zvaigžņu reitingu, kurā tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi dažāda veida starptautiskajās olimpiādēs gada griezumā. Starptautiskās zinību sacensības parasti notiek pēc 1.maija, kad beigušās nacionālās. Šī gada zvaigžņu reitingā ņemts laika periods no 2015.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 1.jūnijam. Par starptautisku sacensību uzskatām tādu, kurā piedalās vismaz 3 valstu pārstāvji.

Zvaigžņu reitinga mērķis ir palielināt pedagogu un izglītības darbinieku ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuriem ir tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas. Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs par Zvaigžņu reitingu: “Vienlaikus tā uzdevums ir izcelt un popularizēt skolas, kuras spēj sagatavot starptautiskā līmenī konkurētspējīgus skolēnus un sabiedrībai parādīt Latvijas pārstāvju izcilību zinātnes jomā. Atgādināšu, ka olimpiādes ir ne tikai sportā, bet arī zinībās un tur to dalībnieku skaits, vismaz nacionālā līmenī, pārsniedz sportistu skaitu. “

Šogad Zvaigžņu reitinga augšgalā ir: Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Cēsu Valsts ģimnāzija, Rīgas 89.vidusskola, Madonas Valsts ģimnāzija.

Zvaigžņu reitings, nolikums un reitingā vērā ņemtās olimpiādes skatāmi:  www.skolureitings.lv.

Ata Kronvalda fonds atzinīgi novērtē šo skolu ieguldīto darbu skolēnu talanta attīstīšanā, kā arī vērš uzmanību arī tam, ka būtiska nozīme arī ir talantīgo skolēnu sākumskolām un/vai pamatskolām un viņu vecākiem.

 

 

Publicēts jaunais skolu reitings darbā ar talantīgajiem skolēniem “Lielā Pūce”

Ata Kronvalda fonds (AKF) labākos skolu kolektīvus nosaka pēc to skolēnu sasniegumiem attiecīgā mācību gada mācību priekšmetu Valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un Valsts mēroga konkursos. Skolas vērtē “lielo” (vidusskolēnu skaits ir vismaz 100 skolēni) un “mazo” skolu grupās. „Lielās Pūces” mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par skolu pieredzi un/vai iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā. Šogad no visām 243 Latvijas “mazajām” skolām reitingā ir iekļautas 175 skolas, bet no 130 “lielajām” skolām – 93 skolas. Katrā skolu grupā pirmās vietas ieguvēja saņems ceļojošo balvu “Lielā Pūce”, bet otrā vieta – “Mazo Pūci”. Vēl trīs skolas katrā skolu grupā saņems diplomus. Ceļojošo balvu pasniegšana paredzēta pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa pirms jaunā mācību gada uzsākšanas. Šogad lielo skolu grupā reitinga augšgalā ir: Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Siguldas Valsts ģimnāzija, Rīgas Klasiskā Valsts ģimnāzija. Mazo skolu grupā reitinga augšgalā ir: RTU Inženierzinātņu vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Rīgas 86.vidusskola, Talsu Kristīgā vidusskola. Lielo skolu reitinga augšgalā turpina būt Rīgas Valsts 1. ģimnāzija un Daugavpils Krievu vidusskola – licejs. Rīgas Klasiskā ģimnāzija šogad apsteigusi Cēsu Valsts ģimnāziju un ierindojusies strap Top 5 lielajām skolām. Atzinīgi jānovērtē Āgenskalna Valsts ģimnāzijas ieguldītais darbs zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Mazo skolu grupā pirmo reizi un uzreiz reitinga augšgalā nokļuvusi RTU Inženierzinātņu vidusskola, atstājot Daugavpils Saskaņas pamatskolu otrajā vietā. Rēzeknes 5.vidusskola šogad klasificējās mazo skolu grupā un ierindojās 3.vietā. No reitinga pazudusi Aglonas vidusskola, bet Auces vidusskola, pateicoties augstajiem rezultātiem mājturībā, no 89.vietas nokļuvusi 6. vietā. Pilns skolu reitings skatāms: www.skolureitings.lv. Tur arī atrodams olimpiāžu un konkursu saraksts, kas tika ņemts vērā, rēķinot reitingu. Starptautisko olimpiāžu rezultāti nav ņemti vērā šajā reitingā. Starptautisko olimpiāžu rezultātu atspoguļošanai Ata Kronvalda fonds izveidojis Zvaigžņu reitingu, kas tiks publicēts drīzumā. Ata Kronvalda fonda padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Kaščejevs par skolu reitingu darbā ar talantīgiem skolēniem: “Pūču reitings ir intelektuālās izcilības karte Latvijas skolu sistēmā. Talantīgo skolēnu īpašo vajadzību apmierināšanai ir nepieciešama daudzpusīga sadarbība un ilgtermiņa plānošana. “Lielā Pūces” galvenais mērķis ir uzturēt atskaites sistēmu, kuras ietvaros var vērtēt progresu pretī šiem mērķiem.” Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs par skolu reitingu darbā ar talantīgiem skolēniem: “Šogad pirmos rezultātus reitingā uzrādījusi RTU Inženierzinātņu vidusskola, kas parāda augošo konkurenci līdz šim gadu desmitus ārpus konkurentu aizsniedzamības esošai Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai. Konkurence talantu attīstībā spēcīgāko skolu starpā sekmēs plašāku talantīgāko skolēnu aprūpi un paaugstinās izglītības kvalitāti kopumā.” Ceļojošo balvu „Lielā Pūce” pirmo reizi pasniedza 1988./89.m.g. Balvas dibinātāji bija Izglītības ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes firma „Kontakts”. Tai laikā Latvijas virzībai uz suverēnu valsti sevišķi svarīga loma bija uzkrātajam intelektuālajam potenciālam un prasmei to izmatot. Dibinātāji uzskatīja, ka nākamo zinātnieku, speciālistu un vadītāju izveides pamats ir skola, tādēļ ir jāstimulē skolotāju darbs ar talantīgiem skolēniem un jānodibina balva, ko pasniegt labākajiem skolu kolektīviem par skolēnu sasniegumiem mācību darbā.        

TIEK IZSLUDINĀTA ATA KRONVALDA BALVA 2016

Zināšanas piesātina mūsu dzīvi. Ir labi, ja ir kāds, kas prasmīgi un ar lielu atdevi dalās ar savām zināšanām. Tie ir skolotāji, kas dienu no dienas skolēniem palīdz likt kopā zināšanu puzles un pilnveidoties. Viņi ir pelnījuši, lai ieguldītais darbs tiktu novērtēts.

Ata Kronvalda balva tiek pasniegta jau kopš 1989.gada, un līdz 2016.gadam pavisam godalgas saņēmuši 141 izcili izglītības darbinieki. Balvu ik gadu piešķir zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā un/vai organizēšanā. Arī šis gads nebūs izņēmums.

Galvenie kritēriji Ata Kronvalda balvas piešķiršanai ir:

  • pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs/konkursos, kuros piedalās vismaz 10 valstis;
  • talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi;
  • talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai rajona mēroga pasākumu organizēšana.

Pārējos kritērijus balvas saņemšanai skatieties nolikumā.

Kandidātus Ata Kronvalda balvas piešķiršanai iespējams izvirzīt līdz 2016. gada 6. maijam.

Pateiksim paldies izcilākajiem sava amata darītājiem!

 

 

2015.gada Solum stipendija – LU Botāniskā dārza laboratorijas vadītājai Laumai Strazdiņai

27. augustā plkst. 11:00 Melngalvju namā notika Ata Kronvalda balvas un ceļojošās balvas „Lielā Pūce” pasniegšanas ceremonija. Šogad šajā ceremonijā tika pasniegta arī SIA „ARN” kopā ar Ata Kronvalda fondu 2014. gadā nodibinātā “Solum” stipendija, ko saņēma Latvijas Universitātes Botāniskā dārza botānikas laboratorijas vadītāja Lauma Strazdiņa.

LAUMA STRAZDIŅA

Botānikas laboratorijas vadītāja

L.Strazdiņa kopš 2007. gada paralēli mācībām strādā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, kur viņa vada Botānikas laboratoriju. Tur viņas pārziņā ir augu kolekciju veidošana un rūpes par Augu sistemātikas ekspozīciju, kur interesenti savukārt var iepazīties ar dažādu augu radniecību un to evolūciju. Līdztekus tam, viņu saistīja ne tikai botānika kā zinātne, bet arī zināšanu nodošana cilvēkiem, kam viņa nododas ļoti radoši, bagātinot dārza “informatīvo telpu” līdz tam nebijušā veidā: veidojot dažādas izglītojošas spēles, maršrutus, kā arī vadot ekskursijas un mācību stundas. Viņa saistošā veidā spēj izmantot dažādas analoģijas: iesaistīt matemātiku, mākslu, ekoloģiju un citas jomas, lai intriģētu un ieinteresētu par augu valsti gan sākumskolēnus, pamatskolu un vidusskolu audzēkņus, gan arī pieaugušos. L. Strazdiņa aktīvi iesaistās dārzā noritošo lielāko populārzinātnisko pasākumu sagatavošanā un norisē: Zinātnieku nakts un Augu aizsardzības diena, kā arī veido dažādas tematiskas, salīdzinoši neliela apjoma populārzinātniskas aktivitātes interesentu grupām. Viņa saturiski gatavo un vizuāli noformē dažādus informatīvos materiālus – sākot no augu etiķetēm, bukletiem, planšetēm, plakātiem, beidzot ar Botāniskā dārza mājas lapu www.botanika.lu.lv, informāciju sociālajos tīklos, kā arī veidojot dažādas izstādes dārzā.

Vairāk par stipendiju sadaļā “Solum stipendija

Pasniegtas Ata Kronvalda balvas

27. augustā plkst. 11:00 Melngalvju namā notika Ata Kronvalda balvas, “Solum” balvas un ceļojošās balvas „Lielā Pūce” pasniegšanas ceremonija, kurā četri pedagogi saņēma Ata Kronvalda prēmiju un vēl četri – goda rakstus par ilggadēju un ievērojamu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā.

Šogad šajā ceremonijā tika pasniegta arī SIA „ARN” kopā ar Ata Kronvalda fondu 2014. gadā nodibinātā “Solum” stipendija, ko saņēma Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Botānikas laboratorijas vadītāja Lauma Strazdiņa. Vairāk par stipendiju un laureāti sadaļā “Solum prēmija

Balvas un diplomus pasniedza Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

Vairāk par Ata Kronvalda balvas laureātiem sadaļā “Ata Kronvalda balva 2015