Pasniegtas Ata Kronvalda balvas 2018

Pirms uzsākas jaunais mācību gads, ir vērts atskatīties uz iepriekšējā mācību gadā gūtajiem panākumiem izglītībā. Šī gada 29. augustā Valsts prezidenta pilī tika pasniegtas Ata Kronvalda prēmijas skolotājiem, ceļojošās balvas un diplomus „Lielā Pūce” un „Zvaigžņu reitings” uzvarētāju skolām. Kā ierasts, Ata Kronvalda fonda apbalvojumus pasniedza Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

 

 

ATA KRONVALDA

Prēmiju tradicionāli piešķir kopš 1989.gada par ievērojamu un ilggadīgu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā. Līdz 2017. gadam ieskaitot to ir saņēmuši 150 izcili pedagogi.

Šogad prēmijai tika izvirzīti 13 kandidāti. Apbalvojumus saņēma:

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Elita Rozīte;

Rūjienas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāja Diāna Kaužēna;

Daugavpils 13.vidusskolas fizikas skolotājs Jurijs Kostjuķevičs;

Daugavpils Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Olga Osipova;

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas vēstures skolotājs Jānis Arājs

Savukārt Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Štokmane saņems Ata Kronvalda Goda rakstu.

 

SKOLU REITINGS “LIELĀ PŪCE”

Šogad reitingā ir iekļautas 138 “mazās” skolas un 89 “lielās” skolas.

Salīdzinoši ar pagājušo gadu, šogad reitingos pirmās vietas paliek nemainīgas: Lielo skolu grupā tā ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai, savukārt mazo skolu grupā -RTU Inženierzinātņu vidusskolai*

Lielo skolu grupā otro vietu iegūst Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, kurai seko Rīgas Valsts 2.ģimnāzija, Āgenskalna Valsts ģimnāzija un Daugavpils Valsts ģimnāzija.

Mazo skolu grupā otro vietu ieņem Tukuma novada Zemgales vidusskola, kurai seko PIKC NMV Rīgas Doma kora skola**, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Babītes vidusskola.


SKOLU REITINGS “ZVAIGŽŅU REITINGS”

2018. gada Zvaigžņu reitinga augšgalā, ar spēcīgu pārsvaru, nemainīgi ir Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, tai seko un reitingā debitē Jelgavas Spīdolas ģimnāzija.Līdzīgi kā Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, arī Cēsu Valsts ģimnāzija pierāda zināšanu stabilitāti, jo abas skolas reitingā ir iekļuvušas visus trīs gadus. Šogad reitingā debitē arī Puškina licejs, Ventspils Valsts 1. ģimnāzija, Jēkabpils 3. vidusskola, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, RTU Inženierzinātņu vidusskola.

Ar detalizētu reitingu sarakstu varat iepazīties http://www.skolureitings.lv/

 

*Rīgas tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskola

**Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālo Mākslu vidusskolas” Rīgas Doma kora skola

 

Papildu informācijai:

Liene Liepiņa

Ata Kronvalda fonda izpilddirektore

Mob.: +371 28364125

 

Tiek izsludināta pieteikšanās Ata Kronvalda balvai 2018!

Zināšanas piesātina mūsu dzīvi. Ir labi, ja ir kāds, kas prasmīgi un ar lielu atdevi dalās ar savām zināšanām. Tie ir skolotāji, kas dienu no dienas skolēniem palīdz likt kopā zināšanu puzles un pilnveidoties. Viņi ir pelnījuši, lai ieguldītais darbs tiktu novērtēts.

Šogad kandidātus Ata Kronvalda balvai iespējams izvirzīt līdz 2018. gada 18. maijam.

Ata Kronvalda balva tiek pasniegta jau kopš 1989.gada, un līdz 2018.gadam pavisam godalgas saņēmuši 150 izcili izglītības darbinieki. Balvu ik gadu piešķir zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā un/vai organizēšanā. Arī šis gads nebūs izņēmums.

Galvenie kritēriji Ata Kronvalda balvas piešķiršanai ir:

  • pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs/konkursos, kuros piedalās vismaz 10 valstis;
  • talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi;
  • talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai rajona mēroga pasākumu organizēšana.

Pārējos kritērijus balvas saņemšanai skatieties nolikumā.

 

Ata Kronvalda balva 2017 pasniegšanas ceremonija

28.augustā Prezidenta pilī notika Ata Kronvalda balvas, ceļojošās balvas „Lielā Pūce” un Zvaigžņu reitinga apbalvošanas ceremonija. Šogad Ata Kronvalda prēmiju saņēma septiņi pedagogi, bet goda rakstu saņēma divi pedagogi. Ceremonijā tika pasniegti diplomi skolu reitinga “Lielā Pūce” pirmajām 5 “Lielajām skolām” un 5 “Mazajām skolām”. Pirmās 2 skolas katrā skolu grupā saņēma ceļojošās balvas – pūces. Sešas labākās skolas no Zvaigžņu reitinga arī tika apbalvotas ar diplomiem. Balvas un diplomus pasniedza Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs un Ata Kronvalda fonda padomes priekšsēdētājs. Abalvošanas ceremoijā ar muzikālo priekšnesumu priecēja grupa “Mediante”

No kreisās:Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ekonomikas, sociālo zinību, filozofijas skolotājs- Dzintars Dvinskis, Popes pamatskolas vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja- Ingrīda Andersone, Rudzātu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja – Jolanta Ļubka-Tarasova, Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja ķīmijas skolotāja- Irina Halatina, Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Siguldas valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja – Vaira Siliņa, Draudzīgā aicinājuma Cēsu novada ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja – Dace Eglīte, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas vēstures skolotāja – Sandra Taranda un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

Ata Kronvalda balvas laureāti:

Irina Halatina

Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja ķīmijas skolotāja

Skolotāja, strādājot pedagoģijā 21 gadu, mīl un dziļi pārzina savu priekšmetu, māca aizrautīgi, radoši, izmanto mūsdienu metodes un tehnoloģijas, attīsta skolēnu radošās un pētnieciskās prasmes. Skolotāja prot motivēt skolēnus izvēlēties profesijas, kuras ir saistītas ar ķīmiju un dabaszinātnēm. Viņa ir entuziaste, kas ne tikai īsteno mācību programmu, bet rosina savus skolēnus mācīties, augt, nodarboties ar pētījumiem un veikt atklājumus, ne tikai stundu laikā un laboratorijā, bet arī zinātniski pētnieciskos darbos.

Dace Eglīte

Draudzīgā aicinājuma Cēsu novada ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dace Eglīte strādā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā no 1998. gada, no 2002. gada Dace Eglīte ir ģimnāzijas direktore.  Skolas ikdienā tiek iestrādāta ideja par izcilību kā skolēnu patstāvīgās dzīves normu. Skolotāja regulāri vada skolēnu zinātniskos darbus, kas guvuši panākumus valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, darbu tematika ir saistīta ar ģimnāzijas aktuālo problēmu un vēstures apzināšanu un saglabāšanu.

Dzintars Dvinskis

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ekonomikas, sociālo zinību, filozofijas skolotājs

Ar Dzintara Dvinska palīdzību, Rīgas Klasiskā ģimnāzija ir kļuvusi par vienu no skolām Rīgas pilsētā, kuras skolēni regulāri un veiksmīgi piedalās olimpiādes un zinātniski pētnieciskas konferences ekonomikā gan pilsētas, gan valsts līmeni, ka arī citas ekonomiskajos pasākumos. Skolotājs profesionāli un radoši veic metodisko darbu ģimnāzijā, viņam ir pieredze izglītības tehnoloģiju un inovāciju ieviešanā mācību procesā. Viņš veiksmīgi un kvalitatīvi piedalās projektu organizēšanā un īstenošanā.

Sandra Taranda

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vēstures skolotāja

Skolotājai piemīt augstā profesionalitāte, viņa ir sava darba fanātiķe, piedalīšanās projektos, skatēs, konkursos-tā ir skolotājas ikdiena, kurā viņa spēj iesaistīt skolēnus, motivēt un aizraut uz piedalīšanos tajos, gūstot panākumus un uzvaras. Pēdējo trīs gadu laikā paveiktajā ir redzams, ka skolotāja piedalās dažādos projektos, viņas gatavotie skolēni ir guvuši augstus panākumus pilsētas un valsts mēroga olimpiādēs un konkursos, kā arī Zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.

Ingrīda Andersone

Popes pamatskolas vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Skolotājas neatlaidīgā darba, radošo ideju un pedagoģiskā talanta rezultātā viņas audzēkņi sasnieguši izcilus rezultātus valsts mācību olimpiādēs un republikāniskos un starptautiskos konkursos. Skolotāja regulāri piedalās konferencēs, kurās dalās pieredzē par radošo darbu iespējām pedagoģiskajā darbā.

 

Jolanta Ļubka-Tarasova

Rudzātu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Skolotāja mācību stundās māca skolēnus būt uzņēmīgiem, radošiem, rosina darboties kā pētniekiem, izmantot informācijas tehnoloģiju priekšrocības. Skolotājas sasniegumi darba ar talantīgajiem skolēniem ir augsti ne tikai pilsētas, bet arī valsts mēroga olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Skolotājas iedvesmoti, skolēni nereti izvēlās apgūt ķīmiķu un mediķu profesijas.

Vaira Siliņa

Siguldas valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja

Skolotāja gatavo skolēnus valsts bioloģijas olimpiādēm, vada skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus un gatavo skolēnus centralizētajiem eksāmeniem bioloģijā, kuros uzrāda izcilus rezultātus. Skolotāja ieinteresē skolēnus bioloģijas mācību priekšmetā un profesijās, kas ar to saistītas, viņas audzēkņi ar ļoti labiem panākumiem ir piedalījušies starptautiskajās olimpiādēs.