Pasniegtas Ata Kronvalda prēmijas

3. septembrī plkst. 12.00 Melngalvju namā Svētku zālē notika Ata Kronvalda prēmijas pasniegšanas ceremonija, kurā tika apbalvoti pieci pedagogi par ilggadēju un ievērojamu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā. Goda zīmes pasniedza Valsts prezidents Andris Bērziņš un Ata Kronvalda fonda valdes priekšsēdētājs Henriks Danusēvičs.

Ata Kronvalda Premiju piešķīra:

Gaļinai Ražepai – Puškina licēja krievu valodas un literatūras skolotāja,

Ilvai Zvirgzdiņai – Baumaņu Kārļa Viļkenes pamatskolas mājturības un vizuālās mākslas skolotāja,

Olgai Ķēniņai – Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas dabaszinību un fizikas  skolotāja,

Zaigai Tenisonei – Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas ģeogrāfijas un debašu pulciņa skolotāja,

Laimdotai Pelšei – Salacgrīvas vidusskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Svinīgā ceremonijā Melngalvju namā pedagogi saņēma Valsts prezidenta un Ata Kronvalda fonda prezidenta Henrika Danusēviča parakstītus diplomus un medaļu ar Ata Kronvalda attēlu, kurus veidojusi māksliniece Elita Viliama, kā arī vienreizējo stipendiju.

Ata Kronvalda prēmija tiek pasniegta kopš 1989.gada un pavisam godalgas saņēmuši 135 izcili izglītības darbinieki. Galvenie kritēriji Ata Kronvalda prēmijas piešķiršanai ir pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga un starptautiskajās olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos, talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi, kā arī talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai rajona mēroga pasākumu organizēšana.

Ata Kronvalda fonds ir sabiedriskā labuma organizācija un šogad Ata Kronvalda prēmijas piešķiršanu ar ziedojumiem ir atbalstījuši VAS „Latvijas Dzelzceļš” un SIA „Zaļa josta”

Ata Kronvalda fonds dibināts 1994. gadā un tā dibinātāju vidū ir LR Izglītības ministrija, Skolēnu zinātniskā biedrība, AS „Izglītība”, pedagogi Andris Tomašūns, Agnis Andžāns, Dzintra Paegle un sabiedriskais darbinieks Henriks Danusēvičs. Fonda uzdevumi ir celt zināšanu prestižu Latvijā, stimulēt pedagogu, zinātnieku un citu personu iesaistīšanos Latvijas talantīgāko jauniešu izglītošanā, popularizēt talantīgos skolēnus un to sasniegumus, viņu darba vadītājus un atbalstītājus. Ik gadu Fonds piešķir goda zīmes zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem, arī studentiem par ieguldījumu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā. Pretendentus Ata Kronvalda balvai izvirza izglītības iestādes, izglītības pārvaldes, pedagogu kolēģi un citas personas.

GAĻINA RAŽEPA

Puškina licēja krievu valodas un literatūras skolotāja

Gaļina Režepa Puškina licejā strādā kopš 1995.gada par krievu valodas un literatūras skolotāju. Mācību stundās skolotāja rada īpaši labvēlīgu mikroklimatu, kas veicina dažādu mācību formu un metožu izmantošanu un attīsta skolēnu interesi par mācību priekšmetu. Skolotāja lielu vērību pievērš zinātniski metodiskajam darbam. Audzēkņi piedalās starptautiskās krievu valodas olimpiādēs un konferencēs, kur iegūtas 1. vietas. Ir vairāku publikāciju autore, Rīgas domes „Zelta pildspalvas” laureāte.  Vairākkārt rīkojusi atklātās stundas pilsētas, rajona pedagogiem, vadījusi seminārus republikas krievu valodas un literatūras skolotājiem. Skolotājai ir raksturīgas tādas īpašības kā inteliģence, erudīcija, daudzpusība un augsta pedagoģiska meistarība

ILVA ZVIRGZDIŅA

Baumaņu Kārļa Viļkenes pamatskolas mājturības un vizuālās mākslas skolotāja

Ilvas Zvirgzdiņas pedagoģiskā darba stāžs – 21 gads. Limbažu novada Mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāju apvienības vadītāja, vada praksi Latvijas Lauksaimniecības universitātes tehniskās fakultātes studentiem. Skolotājas darba galvenās iezīmes – radoša pieeja darbam, laba humora izjūta, iniciatīva, vēlme strādāt ar bērniem, nerēķinoties ar savu brīvo laiku. Skolotāja Ilva Zvirgzdiņa brīvprātīgi strādā ar talantīgajiem skolēniem individuāli pēc mācību stundām. Skolēniem  ir labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, augsti sasniegumi valsts vides projektu olimpiādēs. Augstākais sasniegums ir 3.vieta Starptautiskajā 17. Vides projektu olimpiādē Turcijā.

OLGA ĶĒNIŅA

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas dabaszinību un fizikas  skolotāja

Olga Ķēniņa skolā strādā kopš 1991. gada. Šajā laikā viņa ir apliecinājusi sevi kā izcilu skolotāju, kas devusi ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniskās pētniecības darbu vadīšanā. Olga Ķēniņa ir radoša skolotāja, kas savās stundās, izmanto modernu pieeju, neaizmirstot arī  tradicionālas, laika gaitā pārbaudītas darba metodes, māca skolēniem būt uzņēmīgiem un zinātkāriem, rosina darboties kā pētniekiem. Skolotāja veicina skolēnus piedalīties konkursos, sagatavo apdāvinātos skolēnus fizikas olimpiādēm. Pēdējo triju gadu laikā O. Ķēniņas skolēni ir veiksmīgi startējuši ne tikai valsts mēroga olimpiādēs, bet guvuši arī starptautisku atzinību – 27 godalgotas vietas novada olimpiādēs; 5 godalgotas vietas republikas olimpiādēs; 5 godalgotas vietas atklātajās olimpiādēs.

ZAIGA TENISONE

Rīgas Valsts 1. Ģimnāzijas ģeogrāfijas un debašu pulciņa skolotāja

Zaiga Tenisone ģimnāzijā strādā no 1986. gada. Kopš 1997. gada skolotāja Zaiga Tenisone strādā arī Starptautiskā bakalaurā programmā. Pedagoģiskā darbība apliecina, ka viņa ir augsta līmeņa speciāliste. To apstiprina ne tikai sasniegtie rezultāti, bet arī pedagogu, skolēnu, skolēnu vecāku atzinīgais vērtējums. No 2008. gada līdz 2013. gadam skolotājas Z. Tenisones 11 audzēkņi ir guvuši augstus sasniegumus valsts ģeogrāfijas olimpiādēs, un 7 skolēni ir izcīnījuši tiesības piedalīties starptautiskajās ģeogrāfijas olimpiādēs, no kuriem 5 skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas.

LAIMDOTA PELŠE

Salacgrīvas vidusskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Laimdota Pelše ar augstu atbildības sajūtu veic ķīmijas un bioloģijas skolotājas darba pienākumus kopš 1977. gada. Daudzpusīgi organizējot mācību darbu, veicot vispusīgu darbu ar talantīgajiem skolēniem, vadot dabaszinātņu interešu izglītības pulciņu un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu. Skolotājas audzēkņi regulāri ieguvuši godalgotas vietas zinātnisko darbu konkursos, agrāko rajonu, novadu un Latvijas valsts mēroga ķīmijas un bioloģijas olimpiādēs, trīs reizes iegūtas bronzas medaļas starptautiskajās pasaules bioloģijas olimpiādēs.

 

 

 

Vjačeslavs Kaščejevs saņem apbalvojumu Pasaules Ekonomikas forumā

Ata Kronvalda fonda valdes loceklis LU Datorikas fakultātes vadošais pētnieks Vjačeslavs Kaščejevs Ķīnas pilsētā Daļanā notiekošajā „Pasaules Ekonomikas forumā” saņēmis prestižo jauno zinātnieku balvu. Viņš tika nominēts par sasniegumiem, pētot kvantu nanoelektroniku. Jāatzīmē – viņš bija vienīgais laureāts no Centrāleiropas un Austrumeiropas.

Ata Kronvalda fondam Vjačeslavs Kaščejevs pastāstīja, ka „Tas ir liels gods un liels lepnums par savu mazo dzimteni. Pasaules mērogā Latvija ir maza, bet īpaša. Un īpašu mūsu zemi padara katrs cilvēks, ka šeit atradis sava talanta pielikšanas punktu. Atslēgas uz pasaules zināšanām piederam katram, kas ar visu savu sirdi un visu savu prātu nododas aicinājumam.”

LU rektors Mārcis Auziņš uzsver „Vjačeslavs Kaščejevs ir viens no Latvijas talantīgākajiem jaunajiem fiziķiem. Viņam ir teicami sasniegumi kvantu fizikā. Bez tam viņš savās zināšanās dāsni dalās ar studentiem kā pasniedzējs Latvijas Universitātē un ir ļoti atraktīvs zinātnes popularizētājs, stāstot par jaunākajiem sasniegumiem zinātnē dažādos pasākumos un masu medijos.”

Balvu Vjačeslavam Kaščejevam trešdien, 11. septembrī, pasniedza „Pasaules Ekonomikas foruma” dibinātājs un izpilddirektors profesors Klauss Martins Švābs .

 

Pūce – gudrības simbols

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) 9.jūlijā tika pasniegta ceļojošā balva „Lielā Pūce” un „Mazā Pūce”. Šīs balvas jau 24 gadus tiek nodotas labākajiem skolu kolektīviem par sekmīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā. Pirmo reizi tās tika pasniegtas 1988./1989.mācību gadā. Balvas dibinātāji bija Izglītības ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes firma „Kontakts”. Tagad par „Pūces” pasniegšanu gādā Ata Kronvalda fonds, skolas apbalvojot pēc to sasniegumiem skolēnu zinātnisko darbu konferencēs, mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs un radošajās skatēs.

„Ik gadu Valsts izglītības satura centrs (VISC) rīko dažādas olimpiādes, sacensības, zinātniski pētniecisko darbu lasījumus, kas ir veids, kā skolām parādīt savus talantus. Talantu ceļš gan pašam jaunietim, gan tam, kurš palīdz to iet, ir grūts. Un tieši skolotājs ir tas, kurš virza jaunieti, ir balsts brīžos, kad tas nepieciešams. IZM vārdā es vēlos pateikt lielu paldies Ata Kronvalda fondam par to, ka jūs turat godā un cieņā skolas un skolotājus, tos, kas palīdz attīstīt mūsu nākotnes intelektu,” atklājot pasākumu sacīja VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis. Pedagogu nopelnus īpaši uzsvēra arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete: „Man prieks, ka godinām ne tikai talantus, bet arī pedagogu spējas tos atrast.”

Svinīgajā pasākumā tika apbalvotas 10 labākās lielās un mazās skolas. Ceļojošās „Pūces” balvu lielo skolu kategorijā ieguva Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Āgenskalna Valsts ģimnāzija un Valmieras Valsts ģimnāzija. Mazo skolu kategorijā – Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rīgas 89. vidusskola, Rīgas Herdera vidusskola, Rudzātu pamatskola un Balvu pamatskola. Skolu kolektīvi tiek grupēti mazajās un lielajās skolās pēc 10.-12. klašu izglītojamo skaita. Katrai skolai tiek piešķirti punkti atkarībā no skolēnu saņemtajiem apbalvojumiem. Mācību iestādei ar lielāko punktu skaitu piešķir valsts olimpiādēs vai skatēs 10 balles, atklātajās olimpiādēs 15 balles un zinātniskajās konferencēs 20 balles. Pārējām skolām balles aprēķina proporcionāli saņemto punktu skaitam.

2012./2013. mācību gada novērtējums veidots, iekļaujot mācību priekšmetu valsts un atklāto olimpiāžu, Zinātnisko darbu konferences, kā arī 2012. gada starptautisko olimpiāžu rezultātus. Latvijas skolu novērtējumā šajā mācību gadā iekļuvušas (atzinību talantu izvērtēšanas pasākumos guvušas) 111 lielās un 129 mazās skolas. Novērtējumā apkopoti olimpiāžu un konferenču rezultāti, kas publiskoti Valsts izglītības satura centra (VISC) mājas lapā, vai pēc atklāto olimpiāžu, valsts mēroga zinātnisko konferenču, tehnisko un radošo skašu rezultātiem, ko saņēmis Ata Kronvalda fonds no to organizatoriem.

Pasākumā scenārijā neplānots mirklis – tika dejots tango. Dejas izvērtās mūziķis Marko Ojalas atskaņotā slavenā Oskara Stroka tango iespaidā. Pierādījās, ka skolotāji nebūt nav „sausiņi”, kas tikai audzina un vērtē savus izglītojamos, bet arī ir radošas un atraktīvas personības. Radošumu vairāk pierāda darbs atraisot savu audzēkņu talantus, bet atraktivitāti – tas, cik neordināri rīkojās klātesošie atskanot deju mūzikai pasākuma laikā. Pedagogu piemēram sekoja arī Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs, kas uzlūdza uz deju Inu Druvieti.

 

Aldaris iegulda izglītībā

Alus darītava Aldarus sadarbībā ar Ata Kronvalda fondu otro reizi piešķīrusi stipendiju pasniedzējam, kurš pārstāv pārtikas ražošanas profesionālo izglītību. Aldara stipendiju piešķir par ievērojamu, ilggadēju ieguldījumu skolēnu un studentu izglītošanā, kā arī zinātnisko pētniecības darbu vadīšanā un organizēšanā, kam bijusi neatsverama loma dzērienu industrijas attīstīšanā.

Augustā alus darītavā Aldaris svinīgā pasākumā stipendija tika pasniegta Rīgas uzņēmējdarbības koledžas lektorei Anitai Vasiļevskai. Savukārt divām pedagoģēm no Rīgas pārtikas un ražotāju vidusskolas – Līgai Rugājai un Aijai Laganovskai, tika piešķirti Aldara diplomi.

Pasniedzējas Anitas Vasiļevskas pirmā darba vieta pēc studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātē bija Cēsu alus darītavā, kur viņa bija noguldītavas un audzētavas priekšniece. Tagad Anita Vasiļevska vada praktiskos pētījumus saistībā ar alus ražošanu, alus un izejvielu kvalitāti. Viņas vadībā Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā studenti izstrādā studiju darbus dzērienu ražošanas tehnoloģijā. Pasniedzējas ieguldījumu var vērtēt arī pēc viņas bijušo studentu darba – viena no talantīgākajām ir Oksana Jaunzeme, AS „Latvijas Balzams” liķiera ceha tehnoloģe, bet 2008./2009.gada absolvents Uldis Ziemelis ir alus darītavas „Brālis” vadītājs. Savukārt Aldarī strādā Aleksejs Fedosējevs. Šo sarakstu varētu papildināt ar daudziem citiem speciālistiem, kuriem darba dzīves pamatus ir ielikusi Anita Vasiļevska.

Pēc svinīgā pasākuma apbalvotajiem un viesiem tika piedāvāta neliela ekskursija pa alus vārītavu Aldara gida pavadībā.

 

 

Daina Kārkliņa – Aldara stipendijas ieguvēja 2012. gadā

Alus darītava Aldaris sadarbībā ar Ata Kronvalda fondu šogad pirmo reizi piešķīra jaunu stipendiju pasniedzējam, kurš pārstāv pārtikas ražošanas profesionālo izglītību. Par pirmo Aldara stipendijas ieguvēju kļuva Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasniedzēja Dr. sc.ing. Daina Kārkliņa.
Stipendija piešķirta par ievērojamu, ilggadēju ieguldījumu skolēnu un studentu izglītošanā, kā arī zinātnisko pētniecības darbu vadīšanā un organizēšanā, kam bijusi neatsverama loma dzērienu industrijas attīstīšanā.

„Uzskatu, ka Aldarim ir paveicies, jo Latvijas augstskolas un profesionālās skolas spēj sagatavot nepieciešamos speciālistus dzērienu ražošanas jomā. Ikdienā varbūt piemirstam pateikt paldies tiem pedagogiem, kuri visu savu mūžu velta jauno speciālistu izglītošanai. Šoreiz nolēmām stipendiju piešķirt dr.sc.ing Dainai Kārkliņai, kura palīdzējusi izaudzināt ne vienu vien Aldara spožo talantu,” saka Aldara Personāla vadības un administratīvā departamenta direktore Pārsla Baško.

D. Kārkliņa Latvijas Lauksaimniecības universitātē strādā kopš 1973. gada un tajā veidojusi savu profesionālo karjeru – no asistentes līdz valsts profesorei. Profesore savu pedagoģisko un zinātnisko darbību ir saistījusi ar raudzēšanas tehnoloģiju izzināšanu un iegūto zināšanu nodošanu studentiem, kuri izvēlējušies pārtikas un dzērienu tehnoloģijas specialitāti. Viņas vadībā studenti iegūst zināšanas, prasmes un kompetenci alus, vīna, spirta un citu stipro dzērienu ražošanas tehnoloģijās. Profesores D. Kārkliņas pedagoģisko un zinātnisko darbību raksturo arī publicētās grāmatas, mācību materiāli un vairāk nekā 140 zinātniskie raksti par pārtikas zinātnē risināmajiem jaunumiem.

„Liels paldies par atzinību un sniegto iespēju! Pasniedzēja tēlu veido studenti, tādēļ man ir liels prieks redzēt, ka manā priekšā šodien stāv tik daudz bijušo studentu, kuri izveidojuši sekmīgu karjeru Aldarī un pierādījuši sevi kā talantīgus darbiniekus. Es vienmēr saviem studentiem esmu teikusi, ka galvenā panākumu atslēga ir nepārtraukts darbs un sevis pilnveidošana, laba izglītība ir tikai neliela daļiņa no tā,” stipendijas pasniegšanā gandarījumu pauda D.Kārkliņa.

Aldara stipendija izveidota, lai izteiktu pateicību zinātniekiem, speciālistiem un pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu skolēnu un studentu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un organizēšanā, kam ir neatsverama loma industrijas attīstīšanai turpmākajos gados. Aldara stipendija tiks pasniegta katru gadu.

Pastāsti Ata Kronvalda fondam par skolēnu sasniegumiem 2011./2012.m.g.

Ata Kronvalda fonds aicina atklāto olimpiāžu un konkursu, kuros tiek izvērtēts skolēnu talants zinātniskajā pētniecībā, organizatorus sniegt informāciju par talanta izvērtēšanas sarīkojumu rezultātiem un nolikumu. Rezultāti tiks ievietoti 2011./2012. gada “Lielās Pūces” skolu reitingā darbā ar talantīgiem skolēniem. Informāciju aicinām nosūtīt uz atakronvaldafonds@gmail.com

“Aldara” stipendija profesionālās izglītības pedagogiem

Ata Kronvalda fonds, kas kopš 1993. gada nodarbojas ar Latvijas talantīgāko skolēnu un viņu pedagogu apzināšanu, sadarbībā ar a/s „Aldaris” 2012. gadā pirmo reizi pasniegs jaunu stipendiju pasniedzējiem, kas pārstāv pārtikas (dzērienu) ražošanas profesionālo izglītību.

A/s „Aldaris” izpilddirektors Tomass Kure Jakobsens atzīst, ka „Aldara” stipendija tika izveidota, lai izteiktu pateicību zinātniekiem, speciālistiem un pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu skolēnu un studentu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un organizēšanā, kam ir neatsverama loma industrijas attīstīšanai turpmākajos gados.”

Ata Kronvalda fonds aicina izglītības iestādes, kuru mācību programmās ietilpst profesionālas pārtikas (dzērienu) ražošanas izglītības programmas, līdz 20. aprīlim izvirzīt „Aldara” stipendijas kandidātus. Visas kandidatūras izvērtēs fonda izveidotā „Aldara” stipendijas padome, kas vērtēs pasniedzēja darbību un līdzšinējos sasniegumus. Stipendija pirmo reizi tiks pasniegta šī gada maijā.

Konkursa ietvaros tiks vērtēti pretendenta audzēkņu iegūtie apbalvojumi Latvijas un starptautiska mēroga olimpiādēs un konkursos, pretendenta izstrādātie un publicētie mācību līdzekļi, pretendenta skolēnu aktīva iesaistīšana darba vidē un citi kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai svarīgi kritēriji.

Stipendijas kandidātu pieteikumi jāsūta uz e-pasta adresi atakronvaldafonds@gmail.com. „Aldara” stipendijas konkursa nolikums atrodams fonda mājas lapā www.atakronvaldafonds.lv.

Ata Kronvalda fonds dibināts 1994. gadā, un tā dibinātāju vidū ir LR Izglītības ministrija, Skolēnu zinātniskā biedrība, AS „Izglītība”, pedagogi Andris Tomašūns, Agnis Andžāns, Dzintra Paegle un sabiedriskais darbinieks Henriks Danusēvičs. Fonda uzdevumi ir celt zināšanu prestižu Latvijā, stimulēt pedagogu, zinātnieku un citu personu iesaistīšanos Latvijas talantīgāko jauniešu izglītošanā, popularizēt talantīgos skolēnus un to sasniegumus, viņu darba vadītājus un atbalstītājus.

„Aldaris” ir dibināts 1865. gadā un ir „Carlsberg Grupas” uzņēmums. „Aldara” produktu portfelī ir aptuveni 40 dažādu dzērienu, kas pārstāv sešas grupas – alu, dzeramo ūdeni, alkoholiskos kokteiļus, sidru, bezalkoholiskos dzērienus un enerģijas dzērienus.

Preses relīze latviešu valodā
Preses relīze krievu valodā
Nolikums